มีทักษะ จริยธรรม ทุ่มเทจริงจังกับอาชีพ ตลอด 24 ปี

OUR TEAM

เป้าหมายเรา คือ การสั่งสมทีมงานทักษะช่าง คนเก่งวิชาชีพ คนกล้าหาญต่ออุปสรรคให้อยู่กันในทีมได้ยาวนาน สร้างสายสัมพันธ์ไม่แบ่งชนชั้น ต่างดำรงชีพมีจริยธรรม เรามุ่งปฎิสัมพันธ์หล่อหลอมทีมย่อยรวมหมู่เป็นทีมใหญ่ เพื่อการดำเนินธุระกิจการก่อสร้างให้สำเร็จผ่านอุปสรรคต่อวัน ต่อเดือน ต่อปีได้มั่นคง ทุกชีวิตในทีมงานได้ภาคภูมิใจต่อผลงานที่ได้เสร็จสิ้น ส่งมอบโครงการให้ลูกค้า เจ้าของโครงการอย่างพอใจ

– คุณกมน สุวรรณรัตน์ ผู้บริหารและก่อตั้ง

นายธนวัฒน์ บุรีคำ
นายสุเมธ เมืองยิ้ม
นายโชคชัย ใสหนู
นายกัมปนาท   ภู่เจริญศิลป์
นายบุริศร์ วรรณวรพร
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นายพีรพัฒน์ พักโพธ์
นส.กนกวรรณ ธูปทอง
นายชัยณรงค์ แก้วพลอั๋น
นายคมสัน ปรางเทศ
นายชวนากร จำนงค์
นายอกพล หอมหวน
นายฤทธิ์ รอบรู้
นายณัฐวุฒิ บำรุงวงศ์
นายอุทัย ชินรัมย์
นายวันชิต แก้วเกตุ
นายอภิวัฒน์ มุ่งดี
นายกัมปนาท เจริญพิเชษ
นายณัฏฐเกียรติ ศรีประเสริฐ
นายฤทธิสิทธิ์ จงเย็นกลาง
นายภานุมาส บัวดวง
นายกีรติ ชัยประเศียร
นส.พีรดา ศรีสุภร
นายกิตติคุณ กฤษดาวิเศกศักดิ์
นางสาวยุพาภรณ์ รัตนรักษ์
นางนริสา ศรีเมือง
นางสาวดาราพร บริสุทธิ์
นางสาวภัทริตา แก้วศรีไตร
นางสาวปาริฉัตร ชัยศิลป์
นางสาววรณัน บุนนาค
นส.สิตาภา จ่างเกตุ
นส.พัชญานันท์ พิชยะบุรินทร์
นายวรชัย ชลธาร
นส.กมลชนก ผดุงชาติ
นายอานนท์ แสงทองศรี

JOIN IDEA I CAN TEAM

หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมทีมที่มีศักยภาพและจริยธรรมอันดี สมัครเป็นบุคลากรของ ไอเดีย ไอ แคน ช่วยกันสร้างความ แตกต่างในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โปรดส่งอีเมลไปที่

JOIN THE TEAM

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.