×

มีทักษะ จริยธรรม ทุ่มเทจริงจังกับอาชีพ ตลอด 23 ปี

OUR TEAM

เป้าหมายเรา คือ การสั่งสมทีมงานทักษะช่าง คนเก่งวิชาชีพ คนกล้าหาญต่ออุปสรรคให้อยู่กันในทีมได้ยาวนาน สร้างสายสัมพันธ์ไม่แบ่งชนชั้น ต่างดำรงชีพมีจริยธรรม เรามุ่งปฎิสัมพันธ์หล่อหลอมทีมย่อยรวมหมู่เป็นทีมใหญ่ เพื่อการดำเนินธุระกิจการก่อสร้างให้สำเร็จผ่านอุปสรรคต่อวัน ต่อเดือน ต่อปีได้มั่นคง ทุกชีวิตในทีมงานได้ภาคภูมิใจต่อผลงานที่ได้เสร็จสิ้น ส่งมอบโครงการให้ลูกค้า เจ้าของโครงการอย่างพอใจ

– คุณกมน สุวรรณรัตน์ ผู้บริหารและก่อตั้ง

นายพลวัฒน์ บำรุงศิลป์
นายชัยณรงค์ แก้วพลอั๋น
นายเมธาวิน โคธิเสน
นายประสม เยี่ยมสระน้อย
นายณัฐพล ม่วงนุ่ม
นายจักรกฤษ ระเมียดดี
นายศักดิ์สิทธิ์ อังสุโชติ
นายคณิน บุตรศรี
นายคมสัน ปรางเทศ
นายปภังกร พงษ์เก่า
นายชัยรัตน์ ช่วยท่าศักดิ์
นายชวนากร จำนงค์
นายปฏิกาณ แก้วศรีสุข
นายเขมทัต เทียมดี
นายอกพล หอมหวน
นายนัฐพล น้อยนิด
นายสมศักดิ์ แก้วบัว
นายกิตติคุณ กฤษดาวิเศกศักดิ์
นายปริญญา ลาภประสพ
นางสาวนลินี อภัยกลาง
นางสาวยุพาภรณ์ รัตนรักษ์
นางสาวอัญชลาภรณ์ ผลฟูตระกูล
นางนริสา ศรีเมือง
นางสาวดาราพร บริสุทธิ์
นางสาวภัทริตา แก้วศรีไตร
นางสาวลภัสต์ริภา ภาคย์พระนาม
นางสาวปภัชญา อุ่มลำยอง
นางสาวปาริฉัตร ชัยศิลป์
นางสาววรณัน บุนนาค

JOIN IDEA I CAN TEAM

หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมทีมที่มีศักยภาพและจริยธรรมอันดี สมัครเป็นบุคลากรของ ไอเดีย ไอ แคน ช่วยกันสร้างความ แตกต่างในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โปรดส่งอีเมลไปที่

JOIN THE TEAM

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.