IDEA I CAN

TRAINING INSTITUTE

20+

Courses

+1000

Hours

100%

Commitment

การฝึกอบรมระดับองค์กร idea i can บริษัทขนาดกลาง เราเน้นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายใน ทุกๆ สัปดาห์ สลับกันในแต่ละกลุ่มงาน และมีโอกาสส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในสถาบันต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยเฉพาะสถาปนิกวิชาชีพ มีสภาวิชาชีพจัดกิจอบรมให้ความรู้ บริษัทยินดีจัดพนักงานร่วมเสมอ

ในแต่ละปี idea i can อบรมสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการอยู่ร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน แต่ละแผนกให้สอดคล้องเป็นทีมเข้มแข็ง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีการประมวลผลสิ่งผิดพลาด เรียนรู้การแก้ไข สร้างระเบียบแบบแผนตามแบบฉบับของเราและเติบโตไปด้วยกัน

เพราะเราเดินทางในสายงานนี้มานาน.....ย่อมเห็นความผิดพลาดในอดีต วันนี้เราปรับปรุงเป็นกฏระเบียบใหม่ สร้างต้นฉบับถูกต้องใหม่ใช้กระบวนการปฏิบัติการ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เราได้ปรับปรุง ระบบเอกสาร การใช้เทคโนโลยี การทำงานบนแอพฟริเคชั่น แพรตฟอร์ม เครื่องมือวัด โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองภาพ ก่อนและระหว่างการผลิตของหน่วยงาน ทุกท่านได้รับการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความชำนาญ สอดคล้องชีวิตการทำงานสมัยใหม่

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.