การอบรม เรื่อง การเขียน PO และ การสรรหาช่างผู้รับเหมา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เพื่อชี้แจ้งการเขียนเอกสารสัญญาจ้างเหมา (PO) และ การเลือกช่างผู้รับเหมาเข้าทํางานในหน่วยงาน จากทางฝ่ายสรรหาผู้รับเหมาให้ทางโฟร์แมน และ ผู้จัดการโครงการ (DPM) ได้เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเขียนเอกสาร PO

 • ลําดับขั้นตอนการเขียน PO ของบริษัท
 • ลําดับข้ันตอนในการอนุมัติ
 • รายละเอียดในเขียนขอบเขตการทํางาน งวด กําหนดเสร็จ เงื่อนไขการจ่ายเงิน
 • กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสารขอเปิด PO
 • การพิจารณางบในงานที่ขอเปิด PO

2. การสรรหาผู้รับเหมา

 • ข้อมูลผู้รับเหมา ความถนัดผู้รับเหมา
 • การขอผู้รับเหมาใหม่ กรณีไม่ต้องการผู้รับเหมาในรายชื่อ
 • ระยะเวลาในการขอผู้รับเหมา
 • การเขียนเอกสารขอผู้รับเหมา

3. งบประมาณงานเพิ่ม-ลด

 • การพิจารณางบในงานเพิ่ม-ลด กับ ทางฝ่ายประสานงาน
 • ระยะเวลาในการทําแบบงานเพิ่ม-ลด และ การแก้แบบ
 • ระยะเวลาในทํา BOQ งานเพิ่ม-ลด

Workshop การเขียนเอกสาร PO

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

  Lamlukka Khlong 9
  Buengthonglang.
  LamLukKa.
  Pathumthani. 12150

  : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.